Thursday, 19 January 2017 23:18

Intrapersonalna i interpersonalna komunikacija, za vas piše dr Nikola Čanak

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Komunikologija je nauka o komunikaciji, a pod čim se podrazumevaju razmene informacija, misli, emocija i drugih sadržaja kao načina uspostavljanja i očuvanja odnosa među ljudima uopšte, a posebno u profesionalnom smislu. Osobe koje se stalno nalaze u kontaktu sa drugima, svakodnevno i stalno komuniciraju: međusobno u porodici, školi, na ulici, na radnom mestu i sl., kao i sa svojim poslovnim partnerima.

Zbog toga je poznavanje osnovnih principa komuniciranja, kao i izvesnih posebnih formi i načina, vrlo značajno, kako za lični i privatni život, tako i za profesionalni život i uspeh u njemu.

Komunikacija je proces razmene informacijskih sadržaja s ciljem da se između strana u ovom procesu razvije osećaj razumevanja i zajedništva... Komunikacija je jedan od faktora koji se provlači kroz sve aspekte ličnog, društvenog ili profesionalnog života ljudi.

Sa psihološkog aspekta, komunikacija je dvosmeran proces prenosa informacija, ali i osećaja, stavova i mišljenja. U jednom smeru teku informacije, a u drugom se potvrdom, uvažavanjem, ili otporom (iskazanih verbalno ili neverbalno – gestovima) uspostavljaju osećanja ili odnosi između ljudi. Čovek koji samo prima informacije nalazi se u bitno drugačijem socijalnom položaju od čoveka koji samo emituje informacije. Aktivnim se članom komunikacijskog procesa može smatrati samo onaj pojedinac koji i prima i emituje informacije.

Vreme u kome živimo i tehnološka revolucija u čijoj se matici nalazimo uslovljavaju dominantni napredak upravo u domenu komunikacije. Dok su nekada pisma putovala nedeljama, a vesti godinama, danas se komunikacije dešavaju u realnom vremenu i za svega nekoliko trenutaka proputuju čitavom zemaljskom kuglom. Proširenje telefonije na video i Internet telefoniju uslovljava činjenicu da sve češće i vizuelno komuniciramo bez obzira na prostranstva,a što daje još jednu dimenziju više boljem razumevanju komunikacijskih procesa, instrumenata i njihovih značenja.

Globalizacija i pretvaranje zemljine kugle u "globalno selo" neminovno vodi u univerzalizaciju komunikacije. Istovremeno taj proces doprinosi sve većim mešanjima jezika i sve fatalnijim gubicima jezičkih izvornosti koje predstavljaju istorijsko i kulturno i nacionalno nasleđe.

Između ostalih vrsta komunikacija, dominantno mesto zauzimaju:

  • INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA – između dvoje ili više ljudi, bilo da se radi o JAVNOJ – jedna osoba prema više njih (govorništvo) ili MASOVNOJ – putem medija, radija i televizije, bilo da se koriste verbalni ili neverbalni komunikacijski kanali, i
  • INTRAPERSONALNA KOMUNIKACIJA – unutrašnja (razgovor sa samim sobom). Kako je komunikacija prevashodno razmena energija i energetskih uticaja, neretko se prenebregava činjenica da upravo od komunikacije sa samim sobom i posledičnog “štimanja”, zavisi sveukupna efikasnost ostalih vidova, načina i sredstava komuniciranja. Kako je svako od nas samo “gospodar svojih neizgovorenih reči”, permanentna svest o sveprisutnoj intrapersonalnoj komunikaciji i njeno “štimovanje” kroz afirmacije i brojne druge tehnike, jedan je od ključeva uspeha u ličnom i poslovnom životu.

Da bi smo svestrano osvetlili i produbili ove teme, pridružite nam se na celodnevnom seminaru koji će se, u organizaciji  „Educom“, održati uskoro u Beogradu.

Vaš dr Nik

Iduće nedelje čitajte: PREGOVARANJE I PRODAJA – UBEĐIVANJE I UTICAJ

 

Read 1184 times Last modified on Thursday, 19 January 2017 23:46

Leave a comment

Unesite Vaš komentar ovde ...