1. Educom konferencija za mala i srednja preduzeća

1. Educom konferencija za mala i srednja preduzeća

U četvrtak 3. decembra u hotelu Metropol u Beogradu, u organizaciji Educom centra iz Novog Sada održaće se Prva Educom konferencija za mala i srednja preduzeća.

Konferencija je namenjena vlasnicima malih I srednjih preduzeća koji već posluju na srpskom tržištu, onima koji su tek pokrenuli svoj biznis. Takođe svima onima koji žele da tek otvore svoje preduzeće i održe uspešno poslovanje.

Cilj Konferencije je da malim I srednjim preduzećima da uvid-naprednik korak u poslovanje koje podrazumeva: upoznavanje I prepoznavanje tržišta, pravne regulative, načine I uslove finansiranja iz državnog I privatnog sektora, upravljanje troškovima, upravljanje kriznim menadžmentom, značaj ključnih poslovnih veština - lidertsvo, prodaja, marketing, brendiranje I dr,  iskustvo ka putu uspeha o kome će govoriti predstavnici uspešnih kompanija kao I podrška Vladinog I nevladinog sektora iz oblasti poslovanja I privrede.

Konferencija se sastoji iz niza predavanja na gore pomenute teme, zajedničkog ručka koji pruža učesnicima upoznavanje, pa samim tim I mogućnost širenja poslovanja I panel diskusiju na temu “Put do uspeha u Srbiji“.

Izvrsni direktor Mense Srbije. Motivacioni govornik i predavač iz oblasti komunikacionih veština. Bavi se obukama ljudi iz poslovnog sektora u oblastima kao što su javni govor, neverbalna komunikacija, podsvesna komunikacija (NLP) i prodajne veštine.

Boris Teodosijević je angažovan kao predavač u D.R. Gilbert Centru,

Od aprila 2015. godine obavlja funkciju izvršnog direktora u Mensi Srbije, gde je angažovan na više polja. Radi na razvoju lokalnih organizacija Mense, na razvoju elektronskih komunikacija, prikupljanju njenih novih članova kao i na meijskoj promociji ove organizacije. 

Od 1980. godine dr Slavko Kovačević  se bavi   stručnim i  pedagoškim  radom  za različita  područja marketinga i odnosa sa javnošću; specijalnost:  promotivna strategija i komunikološki aspekti marketinga i PR-a, prodajno pregovaranje, upravljanje marketingom i vođenje promotivnih kampanja.  

Bio  je predsednik Udruženja ekonomskih propagandista Srbije (UEPS) i više godina predsednik ili član  žirija za dodelu priznanja propagadnim agencijama, oglašivačima i mas-medijima. Ima dvadesetipet godina ličnog preduzetničkog iskustva (IMC Consulting).  Za potrebe privrede učestvovao je u izradi većeg broja  stručnih studija  iz  oblasti  marketinga  i  PR-a. Objavio je knjigu BIG IDEA - SVE ŠTO JE VAŽNO ZA DOBRU PROMOCIJU i veći broj članaka i radova u stručnim časopisima. 

Značajan deo pedagoške karijere predavao je marketing na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.  Autor je programa i predavač na brojnim seminarima i poslovnim školama  iz oblasti marketinga i PR-a  kao i  na specijalizaciji "Marketing u praksi". Seminare i specijalizaciju "Marketing u praksi" je za dvadeseti pet godina prošlo preko tri hiljade polaznika, uglavnom praktičara marketinga iz srpskih preduzeća i institucija.  U Privrednoj komori Jugoslavije/Srbije  pet godina je  vodio kurs unapređenja znanja "Upravljanje marketingom u praksi" koji su pohađali marketinški stručnjaci -  praktičari iz većeg broja srpskih kompanija, banaka i društvenih institucija. Dobitnik je priznanja za unapređenje marketinške struke u Srbiji - UEPS 2010. godine i priznanja marketinških novinara i redakcije časopisa Taboo za razvoj marketinške misli  2012. godine.

Indira Popadić je master diplomirani menadžer, doktorant  treće godine  Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu , smer inženjerski menadžment, poseduje dvadesetogodišnje iskustvo u prodaji  i  upravljanju poslovnih  procesa. 

Pored komercijalnih obavljala je i funkciju trenera,mentora i “coacha “ prodavaca i radila na razvoju prodajnih timova kroz modularne edukacije-počev od osnove prodaje i prodajnog ciklusa,preko komunikacije i pregovaranja, do modelovanja uspešnih prodavaca i razvoja strategije prodaje.

Uže oblasti stručnosti – treninzi i radionice unapredjenje poslovanja, povećanje prodaje, analize poslovanja , vodjenje tima.

mr Ana Ivković je generalni director Sektora za finansijsku stabilnost u Narodnoj banci Srbije. Diplomirala je na Univerzitetu u Beogradu na smeru “Finansije, bankarstvo i osiguranje”, predme tMatematika. Magistrirala je na istom fakultetu  nasmeru “Monetarni, bankarski i finansijski menadžment”, na temu “Operativno sprovođenje mera monetarne politike”. Doktorsku tezu na temu “Uticaj centralne banke na funkcionisanje i razvoj tržištanovca” će braniti na Univerzitetu u Nišu. 

Ima šesnaest godina profesionalnog iskustva, od čega je trinaest godina  provela u Narodnojbanci Srbije. Stekla je ekspertska znanj a iz oblasti makroekonomije, sprovođenja monetarne politike, finansijskih tržišta(sa fokusom  natržište novca), finansijske  stabilnosti i makroprudencijalne politike. U velikom broju razvojnih projekata bila je uključena kaorukovodilac.Posebno se specijalizovala za analizu efekata izmene instrumenata monetarne politike na ključne varijable finansijskog tržišta i razvoj tržišta novca. Autor je brojnih radova, pri čemu joj je posebna sfera interesovanja dedolarizacija finansijskih  sistema u malim i otvorenim ekonomijama.

Friday, 20 November 2015 19:16

Predavači i teme

Written by

Na Konferenciji imaćete prilike da čuje 11 tema koje mogu da Vam pomognu da budete što uspešniji preduzetnik, da poboljšate svoje poslovanje i da čujete primere iz prakse koje Vam sigurno mogu biti od pomoći u daljem poslovanju.

1. Istraživanje tržišta i konkurencije

    prof. dr Hasan Hanić, dekan i redovni profesor Beogradske bankarske akademije

2. Pravna regulativa

    prof. dr Dušan Vasić, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije i pravo

3. Načini i uslovi finansiranja za mala i srednja preduzeća

    Ana Ivković, generalni direktor sektora za finansijsku  stabilnost Narodne Banke Srbije

4. Krizni menadžment

     dr Tihomir Simić, predsedavajući Međunarodnog foruma o  čistim energetskim tehnologijama

5. Lobiranje i pregovaranje

     Prof. Ana B. Bovan, dekan Fakultet za menadzment, Univerzitet Metropolitan

6. Predstavljanje privredne komore malih i srednjih prduzeća i  preduzetnika

     Siniša Bundalo, direktor Privredne komore malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

7.  Računovodstveni podaci kao osnova za donošenje poslovnih odluka

      Nevena Petković, savetnik za računovodstvo i finansije u Account d.o.o. za konsalting i menadžment i predavač na obuci za samostalnog knjigovođu u Regionalnoj privrednoj komori Novog Sada i Privrednoj komori Beograda

8. Menadžment malog i srednjeg preduzeća, liderstvo

   prof. dr Nenad Marković, Profesor na Fakultetu za  menadžment u Sremskim Karlovcima na predmetima Logistika, Kvantitativne metode, Preduzetništvo, Reinženjering, Menadžment malog i srednjeg biznisa

9. Marketing i značaj marketinga u poslovanju

     prof.  Slavko Kovačević, Profesor i praktičar u oblasti  marketinga i Public Relations-a, predavač na FDU na predmetu Marketing

10. Prodaja i prodajne veštine

      Indira Popadić, doktorant treće godineTehničkog fakulteta u        Boru, Univerziteta u Beogradu, smer Inženjerski menadžment, poseduje dvadesetogodišnje iskustvo u upravljanju poslovnim procesima

11.  Poslovna komunikacija

       Boris Teodosijević, izvršni direktor Mense Srbije

 

Da bi učestvovali na Konferenciji potrebno je da se prijavite putem mejla. Kotizacija po osobi iznosi 9000 dinara. Cena iskazana sa PDV-om. U cenu kotizacije uračunato je prisustvo na predavanjima i ručak. Rok prijave 31.januar 2016. godine.

Tuesday, 17 November 2015 22:36

1. EDUCOM konferencija za mala i srednja preduzeća

Written by

U četvrtak 3. decembra u hotelu Metropol u Beogradu, u organizaciji Educom centra iz Novog Sada održaće se Prva Educom konferencija za mala i srednja preduzeća. Konferencija je podržana od strane Ministarstva Privrede, Narodne Banke Srbije i Privredne Komore malih, srednjih preduzeća i preduzetnika. Predstavnici ovih institucija će uzeti učešće na Konferenciji i kao govornici.

Konferencija je namenjena vlasnicima malih I srednjih preduzeća koji već posluju na srpskom tržištu, onima koji su tek pokrenuli svoj biznis. Takođe svima onima koji žele da tek otvore svoje preduzeće i održe uspešno poslovanje.

Cilj Konferencije je da malim I srednjim preduzećima da uvid-naprednik korak u poslovanje koje podrazumeva: upoznavanje I prepoznavanje tržišta, pravne regulative, načine I uslove finansiranja iz državnog I privatnog sektora, upravljanje troškovima, upravljanje kriznim menadžmentom, značaj ključnih poslovnih veština - lidertsvo, prodaja, marketing, brendiranje I dr,  iskustvo ka putu uspeha o kome će govoriti predstavnici uspešnih kompanija kao I podrška Vladinog I nevladinog sektora iz oblasti poslovanja I privrede.

Konferencija se sastoji iz niza predavanja na gore pomenute teme, zajedničkog ručka koji pruža učesnicima upoznavanje, pa samim tim I mogućnost širenja poslovanja I panel diskusiju na temu “Put do uspeha u Srbiji“.